پیام جمعی از دانشگاهیان و فعالان سیاسی مطبوعاتی ایران به روشنفکران آمریکا