پیام جمعی از دانشگاهیان و فعالان سیاسی مطبوعاتی ایران به روشنفکری آمریکا