اطلاعیه شماره دو گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم