پاسخ به نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در باره مناظره با آیت الله مصباح یزدی