فيلسوف آشنا، گفتگوي ناشناخته، بحثي در ميزان آشنايي مسلمانان وايرانيان با سقراط فيلسوف گفتگو

اشاره :طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه ۵و ۶و اسفندماه سال جاري سميناري با عنوان “سقراط; فيلسوف گفت وگو” از سوي مركز گفت وگوي تمدنها و دفتر پژوهشهاي فرهنگي برگزار شد كه در آن انديشمندان و احب نظران به بيان نظرات خود درباره سقراط، فيلسوف بزرگ يوناني پرداختند.در اين سمينار نظرات گوناگوني در خوص سقراط، شخيت و آراي فلسفي ، سقراط، ديالكتيك و گفت وگو، سقراط و ديگران ، تمدن ها، گفت وگو و درس هاي سقراط بيان شد.متني كه از پي مي آيد گزارشي است از چكيده سخنراني دکتر کديور که در اين همايش ارائه شده

دكتر محسن كديور با موضوع”فيلسوف آشنا، گفت وگوي ناشناخته ” ديگر سخنران اين سمينار بود.وي در آغاز سخن خود گفت :”سقراط نقطه عطفي در تاريخ انديشه است .با آنكه وي كتاب و رساله اي ننوشت ، اما روشي از خود به جا گذاشت كه برجسته ترين محور انديشه فلسفه او است .به نقل افلاطون ، سقراط ميگويد:”من دانشي ندارم و تعليم نمي كنم ، من مانند مادرم فن قابلگي دارم ، او كودكان را در زادن مدد مي كرد و من نفوس را ياري مي كنم .” درخشان ترين ميراث سقراطي “شيوه گفت وگو” است و حال آن زايش معرفت .” وي در ادامه با اشاره به اينكه در فلسفه وانديشه سقراطي شخص و فرد مهم نيست ، گفت :”در انديشه سقراطي براي اينكه انسان از نيستي رها شده و خود شود، نيازمند ديگري است . گفت وگو طريق حقيقت است وشرط گفت وگو توانايي شنيدن است .” وي در ادامه افزود:”با آنكه از آغاز نهضت ترجمه فلسفه يونان به زبان عربي ، مسلمانان سقراط را مي شناخته اند، اما تفحص در آثار فلاسفه مسلمان و متفكران ايراني نشان مي دهد كه مهمترين تعليم سقراطي يعني “روش گفت وگو” و مبادي و لوازم آن از ديد ايشان مخفي مانده است .بسياري از انتساباتي كه در فلسفه اسلامي و فرهنگ ايراني به سقراط داده شده است ، از آن سقراط نيست و آنچه يقينا سقراطي است كمتر مورد اشاره قرار گرفته يا الا مورد بحث قرار نگرفته است .” دكتر كديور در پايان گفت :”اكتفا به پاره اي مواعظ اخلاقي يا برخي آراي افلاطوني به عنوان آراي سقراطي باعث شده كه تعاليم ايل سقراطي به ويژه روش گفت وگوي وي در فلسفه اسلامي و فرهنگ ايراني مورد عنايت نباشد.”