کارکرد انتخاباتی

مصاحبه دکتر فرهاد دانشجو با خبرنامه دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۱۱۳، دی ۱۳۸۵، صفحه ۵

دکتر دانشجو انتقاد را حق تمامی افراد خواند و توضیح داد: هر انتقاد قانونی که با عدالت و مهرورزی همسویی داشته باشد، درست است، بنا بر این با شناسایی پایه ها و ریشه های انتقاد و با اطمینان از صحت انتقاد آن را انعکاس داد چرا که انتقاد صحیح بسیار مفید است.

رئیس دانشگاه در خصوص آنچه که از آن به عنوان اخراج برخی از اساتید از این دانشگاه یاد می شود، گفت اتفاقی در داخل دانشگاه رخ نداده که نیاز به انعکاس آن به بیرون دانشگاه دانشگاه باشد، چرا که این دانشگاه قابلیت حل مسائل را در درون خود دارد. در زمانی که مسائل در رابطه با یکی از اعضای هیئت علمی مطرح می شد، ایشان از اعضای هیئت علمی دانشگاه بود و اکنون نیز هست؛ این مسایل که در مطبوعات طرح شد، احتمالاَ بیشتر کارکرد انتخاباتی داشته است.

دکتر دانشجو در ادامه اظهار داشت: گروهها طبق نیاز برای تدریس از استادان دعوت می کنند و در حال حاضر به دلیل عدم درخواست گروهها، برخی از آنان در دانشگاه تدریس نمی کنند، اما در صورت خواست گروهی در دانشگاه ، حتما از آنها برای تدریس دعوت خواهد شد.