برخورد صورت گرفته با كديور علمي‌ و آكادميك نيست

دكترهاشم آقاجري درگفت‌وگوباايسنا:

*آيامي‌خواهند استادان‌ ودانشجويان هيچ‌گونه اظهارنظر مستقل‌وانتقادي نكنند؟

———-

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس: سياسي

دكتر هاشم آقاجري، مدرس دانشگاه تربيت مدرس، به خبرنگار ايسنا گفت:« محروميت دكتر كديور از عضويت در كميته‌ي تخصصي گروه فلسفه را امري ناروا، ناصواب و برخوردي سياسي مي‌دانم و آن را محكوم مي‌كنم.»

وي افزود:« اميدواريم دانشجويان ما و گروه فلسفه از وجود ايشان استفاده كنند چراكه وجود امثال ايشان مايه‌ي افتخار اين دانشكده است و چنين برخوردهايي با متفكران جامعه را به هيچ‌وجه به صلاح ملك و ملت نمي‌دانم.»

دكتر هاشم آقاجري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران، ادامه داد:« در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس گروههاي تخصصي و رشته‌هاي علمي هر يك كميته تخصصي دارند كه البته در دانشگاههاي ديگر خود به خود اعضاي هيأت علمي هر گروه عضو كميته‌ي تخصصي آن گروه هم هست، اما در دانشكده‌ي علوم انساني سنتي ازچند سال گذشته گذاشته شده است كه رييس دانشكده هر سال احكامي را صادر و به اساتيد عضويت آنها در كميته‌ي تخصصي را ابلاغ مي‌كند.»

وي افزود:« البته ممكن است در اين كميته‌ي تخصصي اساتيد مدعو از دانشگاههاي ديگر دعوت شوند كه در واقع اين احكام بيشتر معطوف به اساتيد مدعو است. تاكنون همه‌ي اعضاي هيأت علمي رشته‌ها و گروههاي مختلف خود به خود هر سال احكام عضويتشان در كميته‌ي تخصصي گروه تمديد مي‌شد و براي اولين بار است كه با آمدن رييس جديد دانشكده‌ي علوم انساني متأسفانه شاهديم كه براي يكي از اعضاي هيأت علمي گروه يعي آقاي دكتر كديور چنين حكمي صادر نشده والبته اين مي‌تواند معنادار باشد هرچند اين احكام چندان جنبه‌ي قانوني ندارد، اما در دانشكده‌ي علوم انساني منشأ اثر است و به اين معناست كه اين فرد نمي‌تواند در جلسات كميته‌ي تخصصي كه مصوباتش براي گروه لازم‌الاجراست شركت كند.»

آقاجري اظهار داشت:« وظيفه‌ي خود مي‌دانم از شأن علمي و حقوق آكادميك دكتر كديور دفاع كنم. ايشان فارغ‌التحصيل گروه فلسفه‌ي دانشكده‌ي علوم انساني تربيت مدرس است و همان كساني كه به دكتر اكبريان رييس فعلي دانشكده مدرك دادند همانها به دكتر كديور هم مدرك داده‌اند و تخصص ايشان را در رشته‌ي فلسفه تأييد كردند.»

اين مدرس دانشگاه ابراز عقيده كرد:« دكتر كديور دو سال مديريت گروه فلسفه‌ي دانشكده‌ي علوم انساني را با انتخاب اعضاي گروه در اختيار داشت و به شهادت اعضاي شوراي آموزشي، پژوهشي دانشكده‌ي علوم انساني مديريت دو ساله‌ي ايشان يكي از موفق‌ترين مديريتهاي گروههاي علمي و آموزشي دانشكده بوده است.»

آقاجري ابراز عقيده كرد:« برخورد فعلي با دكتر كديور و عدم صدور حكم عضويت در كميته‌ي تخصصي گروه براي ايشان را برخوردي علمي و آكادميك نمي‌دانم بلكه اين برخوردي سياسي است و بسي مايه‌ي تأسف من است نظامي كه تئوريسين شهيد او استاد مطهري معتقد بود كه حتي اساتيد كمونيست بايد بتوانند در دانشگاههاي جمهوري اسلامي تدريس كند اكنون استاد و متفكري چون كديور را از عضويت در كميته‌ي تخصصي گروه فلسفه محروم مي‌كنند.»

وي افزود:« دكتر كديور اگر جرمي مرتكب شده باشد كه به اعتقاد من جرم نيست دگرانديشي و نقد ديدگاههاي يك جريان است. در خصوص صلاحيت تخصصي و فلسفي ايشان هم اساتيد مسلم فلسفه‌ي اسلامي در ايران بايد اظهارنظر كنند. ضمن اينكه درسها، مقالات و كنفرانسهاي تخصصي و فلسفي ايشان گواه صلاحيت تخصصي دكتر كديور است.»

آقاجري خاطرنشان كرد:« هر استاد متعهد و دلسوزي وظيفه‌ي خود مي‌داند كه بيرون از دانشگاه به عنوان امر به معروف و نهي از منكر و يك وظيفه‌ي ديني، انساني و ملي به اظهارنظر درباره‌ي عرصه‌ي عمومي بپردازد. آيا كساني كه امروز چنين برخوردي را با دكتر كديور مي‌كنند طالب اساتيد و دانشجوياني هستند كه در جامعه‌ي مدني و سياسي هيچ‌گونه اظهارنظر مستقل و انتقادي در خصوص سرنوشت خودشان نداشته باشند؟»

اين مدرس دانشگاه تأكيد كرد:« البته كار علمي از كار سياسي جداست و هر استادي كه به شرافت علمي‌اش پايبند است در محيط علمي سعي مي‌كند ديدگاههاي علمي را بدون جانبداريهاي خاص مطرح كند اما طبيعي است كه در خارج از دانشگاه و در عرصه عمومي اساسا هر استادي نه تنها حق بلكه وظيفه‌ي اوست كه فعاليت كند.»

انتهاي پيام

کد خبر: ۸۵۰۸-۰۷۹۸۱