شکایت مدعی العموم از کدیور

پرونده قضايي محسن کديور، هادي قابل و انصاري به دادگاه ويژه روحانيت رفت

دادسراي کارکنان دولت پس از رسيدگي مقدماتي به شکايت مدعي العموم عليه محسن کديور، هادي قابل و انصاري راد، ‏با اعلام عدم صلاحيت در رسيدگي، پرونده آنان را به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع داد. ‏

به گزارش خبرنگار قضايي ما، چندي قبل مدعي العموم به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذيب به قصد تشويش ‏اذهان عمومي طي شکايتهاي جداگانه اي تعقيب قانوني محسن کديور، انصاري راد و هادي قابل را از دادسراي کارکنان ‏دولت خواستار شد. بر پايه اين گزارش، قاضي حسينيان بازپرس شعبه ۶ دادسراي کارکنان دولت پس از دسيدگي مقدماتي ‏به شکايت هاي مطروحه به دليل روحاني بودن افراد با اعلام عدم صلاحيت در رسيدگي، پرونده قضايي آنان را جهت ‏رسيدگي به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع داد تا در آنجا به شکايت مدعي العموم رسيدگي شود. ‏

مدعي العموم از اين افراد به خاطر انتشار و انعکاس اظهارات آنان درباره مسائل اخير که در يکي از روزنامه ها به چاپ رسيده ‏بود شکايت کرده است. ‏