دی ۲۶, ۱۳۸۲

شکایت مدعی العموم از کدیور

پرونده قضايي محسن کديور، هادي قابل و انصاري به دادگاه ويژه روحانيت رفت دادسراي کارکنان دولت پس از رسيدگي مقدماتي به شکايت مدعي العموم عليه