نقد مصاحبه روشنفکری دينی و حقوق بشر، ماهنامه آفتاب، تير، مرداد، و شهريور ۸۲

پشت به دين رو به سکولاريسم، سيد محمد علی مهدوی الحسينی، روزنامه رسالت، ۱۷و۱۸اسفند۱۳۸۲، ص ۵ – ماهنامه آفتاب ، ش ۳۳، ص ۱۳۸-۱۳۶
جهان شمولی حقوق بشر در اسلام، محمد رضا باقر زاده، خردنامه همشهری، ۱/۱۱/۸۲ ص ۵ و ۶
توهم اجتهاد مدرن، دکتر عبدالله نصری، فطلنامه سروش انديشه، ش ۷و۸، پائيز و زمستان ۸۲، ص ۲۶۳-۲۳۸
اجتهاد در برابر نص، مصطفی حسينی طباطبائی، آفتاب، ش ۳۱، آذر ۸۲، ص ۱۲۷-۱۲۶
ماهنامه بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسيما، ش ۴۳، آبان ۱۳۸۳، ص ۴۹-۳۸
لائيسيته و قرايت استذدادی از دين، حسن کربلائی، روزنامه رسالت، ۲۶/۷/۸۲، ص ۲
دينی بنام عقل خود بنياد نقاد، ناصر ايمانی، روزنامه رسالت، ۲۰/۷/۸۲، ص ۲
پايان يک آغاز، ناصر ايمانی، روزنامه رسالت، ۱۹/۷/۸۲ ص ۲