نقد مقاله فقاهت و سياست، ماهنامه آفتاب ش ۳۵

محمد کاظم انبارلوئی، سرمقاله روزنامه رسالت، ۸/۴/۸۳، ص ۱ و ۴
حکم توقيف ماهنامه آفتاب، ۲۰/۴/۸۳