تیر ۸, ۱۳۸۳

سفرنامه اردن

اسفند ۸۲ روزنامه وقايع اتفاقيه۸ تا ۱۰/۴/۸۳ تهيه و تنظيم: امير عباس نخعي سفر به اردن اوايل كار روزنامه بود كه جهت تنظيم وقت براي