تحریم شمشیر دو دم است، تحریمها لزوما به حامیان جنبش سبز نمی افزاید

لادن ناصري

جرس: متن ترجمه گفتگوی بلومبرگ* با محسن کدیور پیرامون آخرین تحولات جنبش سبز ، برنامه های هسته ای ایران، تحریم و آثار آن در پی می آید:   ۲۷ می [۶ خرداد] بلومبرگ – یکي از رهبران مخالفان گفت که تشدید تحریم ها علیه ایران توسط سازمان ملل که آمریکا از آن پشتیباني مي کند و بمنظور پایان دادن به برنامه هاي هسته ای این کشور است، به منزوي کردن حاکمان مسلمان شیعه این کشور نمي انجامد.

محسن کدیور، روحاني عالی رتبه و استاد مدعو بخش مطالعات دیني دانشگاه دوک، در مصاحبه تلفني روز ۲۵ مي از دورهام ایالت کارولیناي شمالي، گفت:« تحریم، شمشیر دو دم است؛ حکومت را تضعیف مي کند و به مردم فشار مي آورد. آنها نمي توانند ایران را از طریق تحریم منزوي کنند».

هیلاري کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۱۸ مه گفت که اعضاي دائمي شوراي امنیت سازمان ملل- روسیه، چین، آمریکا، انگلستان و فرانسه- و آلمان هفته گذشته پیش نویس قطعنامه که براي فشار آوردن به ایران بمنظور متوقف کردن غني سازي اورانیوم که مي تواند بعنوان ماده اولیه بمب بکار رود را تهیه کرده اند.

فشاري که به رهبري آمریکا براي تشدبد تحریم علیه ایران شکل گرفته است، با توافقنامه ایجاد شده بین ایران و برزیل و ترکیه  در هفته گذشته به قوت خود باقي ماند. طبق این توافق ایران نیمي از اورانیوم غني سازي شده اش را به ترکیه مي فرستد و در مقابل سوخت لازم براي استفاده در رآکتور هاي تحقیقات پزشکي در تهران را دریافت مي کند.

آمریکا مي گوید که این توافقنامه موجب کم رنگ شدن مسئله غني سازي اورانیوم توسط ایران مي شود. ایران مي گوید که بعنوان عضو توافقنامه منع تولید سلاح هسته اي، مجاز به انجام دادن آن است.

تحریم “نامشروع”

ایران مي گوید برنامه هاي اتمي اش براي تولید الکتریسیته براي جمعیت رو به افزایش این کشور است. همچنین از دوگانگي توافق نامه هاي اتمي شکایت دارد و مي گوید که مانعي بر سر راه دست یابي اسرائیل به سلاح هسته ای وجود ندارد و تحریم هاي جدید را “نامشروع” نامید.

ایران تا کنون سه بار به دلیل ادامه غني سازي اورانیوم، مشمول تحریم هاي سازمان ملل شده است. تحریم هاي جدید شامل ممنوعیت فروش اسلحه، سختگیري شدید درمورد نقل و انتقال سرمایه و افزایش مجوز هاي قانوني براي متوقف و توقیف کردن محموله هاي ایران است.

کدیور مي گوید که ایران در دفع تحریم ها و پیدا کردن راه حلي براي بدست آوردن تسلیحات در جریان جنگ ایران و عراق در دهه شصت (۸۰ میلادي) تجربه بدست آورده است. در آن دوران، ایران تحت همین نوع محدودیتها بود. او مي گوید که ایران از درآمد نفتي اش براي جبران تحریم استفاده خواهد کرد که به افزایش تورم و آسیب رسیدن به مردم منجر خواهد شد.

این روحاني که در آمریکا زندگي مي کند، رابطه نزدیکي با جنبش سبز دارد که در جریان اعتراض سال گذشته به انتخاباتي که منجر به انتخاب دوباره محمود احمدي نژاد شد، بوجود آمد. کدیور شاگرد آیت الله فقید حسینعلي منتظري روحاني عالیرتبه و مخالف حکومت است که درگذشتش در ماه آذر (دسامبر) گذشته به تظاهرات علیه حکومت دامن زد.

سرکوب دولت

کدیور معتقد است که تشدید تحریم ها به جنبش اعتراضي مردم ایران که در حال حاضر به دلیل سرکوب دولت طي سال گذشته تضعیف شده است، کمکي نمي کند.

کدیور مي گوید:« جنبش سبز از این موضوع سودي نمي برد. با تشدید تحریم ها نارضایتي زیاد مي شود، اما این موضوع الزاما به حامیان جنبش سبز نمي افزاید».

اکثر مخالفان حکومت را قشر متوسط جامعه  و تحصیلکرده ها تشکیل مي دهند. این جنبش چندان مورد توجه بخش فقیر جامعه قرار نگرفته است که دریافت کنندگان اصلي درآمد نفتي و سوبسید ها از سوي دولت هستند و به همین دلیل تحریم بر روي آنان اثري ندارد.

کدیور مي گوید:« دولت درآمد نفت را بصورت نامحدود و بدون نظارت مجلس در میان طبقات پایین جامعه تزریق مي کند».

جنبش زنده است

کدیور مي گوید:« حرکت جنبش اگر چه با وجود سرکوب دولت و برخی اختلافات داخلی جنبش، کند شده است؛ اما هنوز خیلی مانده است که نابود شود».

این جنبش که در ماه  ژوئن سال گذشته با خواسته بازشماري آرا بوجود آمد، حالا تقاضا هاي دیگري دارد، از پایان دادن به خشونت علیه معترضان تا تغییرات بنیادین در نظام سیاسي دیني. در جریان اعتراضات، دست کم ۵ هزار نفر دستگیر شدند که تعداد زیادي از آنها بعدا آزاد شدند و طبق گفته مقامات ایران ۳۴ نفر کشته شدند. دست کم ده نفر به جرم نقش داشتن در آشوب ها به اعدام محکوم شدند.

کدیور مي گوید:« بعضي از معترضین مي گویند که مي توانند جمهوري اسلامي را از درون اصلاح کنند. برخي دیگر مي خواهند کل نظام را تغییر بدهند».

دولت طرفداران جنبش را که توسط میرحسین موسوي، نخست وزیر سابق و مهدي کروبي، رئیس سابق مجلس هدایت مي شود متهم به برپا کردن فتنه و کمک کشورهاي غربي که قصد براندازي نظام اسلامي را دارند، کرده است.

الاکلنگ مقدورات و مطالبات

کدیور مي گوید:« موسوي و کروبي تلاش مي کنند تا با انتخاب شعار هاي معتدل و مطرح کردن خواسته هاي حداقلی، حمایت بیشتر و گسترده تري را جذب کنند. برخي از جوانان مایلند که مطالبات افزایش پیدا کند. اما مثل یک الاکلنگ مي ماند. باید بین فرصت ها، امکانات و مطالبات تعادل برقرار باشد».

کدیور مي گوید که مخالفان باید “گام به گام” پیش روند، باید از پافشاری براي آزادي زندانیان سیاسي، آزادي مطبوعات و آزادي فعالیت احزاب سیاسی، آغاز کنند.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a5QWPpjps5wI*