حدّ شرعی، حقّ الله و حقّ النّاس

پرسش: حد چیست و دلیل اینکه برخی حدود، حق الله می باشند (مانند زنا) چیست؟

پاسخ: حدّ مجازاتی شرعی است  که کمیت و کیفیت آن از سوی شارع مشخص شده است، در مقابل تعزیر که تعیین کمیت و
کیفیت مجازات شرعی تا سقف مادون حدّ به قاضی سپرده شده است.
مراد از حقّ الله و حقّ النّاس در مباحث فقهی تکالیف یا الزامهای شرعی هستند. «حق الله» تکلیف شرعی محض است که در آن مصلحت مخاطب ملاک بوده است، از قبیل وجوب نماز و روزه ماه رمضان و حج و حد شرب خمر. «حقّ النّاس» تکلیفی است که برای رعایت مصلحت دیگران اعم از مالی و عِرضی تشریع شده است، از قبیل وجوب ادای امانت، حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن، حدّ محاربه و حدّ سرقت.
اگر زنا با رضایت طرفین باشد صرفا حق الله است، به این معنی که با عدم رعایت عقد شرعی حق الهی نقض شده است،
و اگر زنای به عنف و اکراه باشد، زنا علاوه بر حق الله حقّ النّاس نیز می باشد.