سیر مطالعاتی و فرهنگ استاد محور

پرسش: از چند سال پیش بنده و تنی چند از دوستان دانشجو در ایران به جمع علاقه مندان به افکار و آراء شما پیوسته ایم. اخیرا تصمیم گرفتیم که برای یک سیر مطالعاتی و تربیتی از شما برای خودمان و شاگردانمان یاری بطلبیم.
پاسخ: ضمن آرزوی موفقیت برای شما، تعلیم و تربیت در فرهنگ اسلامی استاد محور است نه کتاب محور. سیر مطالعاتی مبتنی بر نوعی روش کتاب محور است. کتابی که برای هر مخاطبی در هر شرایطی موثر باشد کمیاب است. البته در هر موضوعی می توان کتابهای خوبی معرفی کرد، اما باز هم سیری که همه را بکار آید همانند نسخه ای است که هر بیماری را علاج کند و بهتر می دانید چنین نسخه ای وجود خارجی ندارد.
محسن کدیور