زیارت اهل قبور

پرسش: اگر امکان دارد درباره زیارت اهل قبور نظرتان را بفرمایید. آیا حتما بر سر مزار باید رفت تا ثواب داشته باشد؟

پاسخ: زیارت اهل قبور باعث می شود که زائر به یاد مرگ و آخرت بیفتد، در غالب مردم این تذکر بدون زیارت مزار حاصل نمی شود. البته به هر میزان بتوانیم بیاد فرد ازدنیارفته باشیم – ولو بدون زیارت مزار- به همان میزان از ثواب بهره مند می شویم.
محسن کدیور