حقوق ماهانه‌ی خانواده شهدا و جانبازان

پرسش: آیا پرداخت حقوق ماهیانه به خانواده شهدا و جانبازان از بیت المال در زمان پیامبر و حضرت علی انجام می شده، اگر جواب بلی است لطفا سندش را بفرمایید.
پاسخ: در حد اطلاع من در زمان پیامبر (ص) چنین امری سابقه نداشته است. در زمان خلافت امام علی (ع) حقوق مساوی پرداخت شد و هیچیک از امتیازات دینی و جهادی که مشمول ثواب اخروی هستند ملاک پرداخت حقوق ماهانه قرار نگرفت.
موفق باشید
محسن کدیور