لباس روحانیت خارج از مسجد

پرسش
ضمن تشکر از صحبت های ارزنده شما در مصاحبه با بی بی سی فارسی در باره درگذشت آیت الله احمد قابل یک انتقادی از شما داشتم، آن هم اینکه بهتر است در مصاحبه های این چنینی با لباس روحانیت حاضر شوید چرا که پیام موثر تری برای مردم دارد.

 

پاسخ

از انتقاد مشفقانه تان سپاسگزارم.
فعلا تنها در مجالس و اماکن دینی زمانی که برای برگزاری برنامه ای می روم از لباس روحانی استفاده می کنم. مصاحبه با رسانه ها در این ضابطه نمی گنجد. ضمنا این لباس بنیاد دینی محکمی ندارد، و بیش از آنکه دینی باشد، عرفی است. زمان آن رسیده که مردم بجای ظاهر به باطن و دانش و رفتار افراد بنگرند.
موفق باشید.

محسن کدیور