احکام منسوخ برده داری

پرسش:

نظرتان در مورد آيه ٢٤سوره نساء و غنيمت گرفتن زنان در جنگ چيست؟

 

پاسخ:
هر دو مورد سوال شما مربوط به دوران سپری شده است، غنیمت گرفتن زنان در جنگ از فروع برده داری است، در مورد برده داری مفصلا در مقاله «مسئله‌ برده داری در اسلام معاصر» در کتاب «حقّ الناس» بحث کرده ام، مراجعه فرمایید. برداری داری و فروع آن بدون تردید از احکام منسوخ محسوب می شود.
موفق باشید
محسن کدیور