بخش پنجم : روحانيت و قدرت

عالمان دين و حكومت ديني

عالمان  دين  و حكومت  ديني [۱] يكي  از نكات  بحث انگيز انديشه  روانشاد دكترعلي  شريعتي  موضع  وي  درباره  روحانيت  است .اگرچه  نسبت  بين  روحاني  و

حوزه و حكومت

حوزه  و حكومت [۱]   استقلال  مرجعيت ، نظارت  بر قدرت ، انتقاد از حكومت ، استقلال  نهاد دين  از نهاد سياست نسبت  حوزه  با