کتب نقد

کتب نقد

کتاب‌های منتشرشده در نقد آراء کدیور

دوازده کتاب مستقل نقد: نقد یک رویداد (۱۳۷۸)؛ بازشناسی حکومت ولایی (۱۳۸۲)؛ جستاری در حکومت ولایی (۱۳۸۵)؛ نقد قال: تأمّلی انتقادی بر نامه «استیضاح رهبری» (۱۳۸۹)؛ مرور آرا و مواضع کدیور، گزارش ریشه‌ها و روند انحراف و خیانت فتنه‌گران (۱۳۹۱)؛ مکتب در فرآیند نواندیشی‏: بازخوانی انتقادی نواندیشی کدیور در حوزه شیعه‌شناسی (۱۳۹۴)؛ ارتقای مرجعیت شیعه (۱۳۹۴)؛ احیای حکومت ولایی (۱۳۹۶)؛ قرائت رحمانی: اسلام رحمانی از نگاه کدیور (۱۳۹۶)؛ ابتذال شبهه افکنی (۱۳۹۷)؛ وهم القرائة المنسیة: محاکمة علمیة لنظریة «علماء ابرار» (۱۳۹۷)، الإمامة، قراءات جديدة ومنافحات عتيدة (۱۳۹۸).