بازخوانی تشیع

شاخص های باز خوانی تشیع

سئوال مقدماتي: تشيع چيست؟ سئوال مقدماتي اين است که تشيع چيست؟ و در ذيل آن، سئوال دومي مطرح مي شود که چگونه و با چه

ادامه نبوت منهای وحی

به نام خدا گفتیم که از تشیع نیز می­توان دو قرائت داشت، همانطور که از اسلام حداقل دو قرائت داریم. و آن دو قرائت عبارتند