دفتر عقل دفتر عقل

دفتر عقل

دفتر عقل‌ مجموعه‌ مقالات‌ فلسفي‌ كلامي‌ نويسنده‌ است‌ كه‌ طي‌ سالهاي‌ 71 تا 74 نوشته‌ و در نشريات‌ منتشر شده‌اند. بيست‌ و دو نوشتار وگفتار اين‌ مجموعه‌ در چهار بخش‌ تنظ‌يم‌ شده‌اند: مقالات‌ تحليلي‌ فلسفي‌ كلامي‌ كه‌ بيش‌ از نيمي‌ از كتاب‌ را در بر مي‌گيرد، كتابشناسي‌هاي‌ توصيفي‌ فلسفي‌، مقالات‌ مختصر توصيفي‌ فلسفي‌ كلامي‌ و بالاخره‌ گفتگوهاي‌ فلسفي‌ كلامي‌. دفتر عقل‌ نشان‌دهنده‌ دغدغه‌هاي‌ چهارساله‌ نويسنده‌ در مرحله‌ اول‌ كوششهاي‌ فلسفي‌ كلامي‌ است‌ كه‌ به‌ قصد احيا، پالايش‌ و ترقي‌ سنت‌ فلسفي‌ كلامي‌ قلمي‌ شده‌ است‌، به‌ اين‌ اميد كه‌ خواننده‌…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۶/۳۰
خلاصه

Abstract

Abstract Mohsen Kadivar Political Thought In Islam II. Velayat-Based State (Hokoomateh Velayi( Ney Publishing House 4th edition 1002 Tehran Velayat is a key concept within the second stage of the development of Shiite political thought after the 21th Imam Mahdi. This notion was raised again after the Islamic Republic was established and has since grown increasingly. Velayat is one of the four bases of the official state theory of appointed and absolute velayateh faqih and the other three views are based on direct divine legitimacy (theocracy). Velayat is a sort…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۶/۰۲