مقالهسخنرانی

اصلاحات، نقد مرحله اول، دورنمای مرحله دوم

مشكلاتي كه جنبش اصلاح طلبي در ايران اخيرا با آنها مواجه شده، مطالعه روند اصلاحات را ضروري مي نمايد. اصلاحات ايراني تاكنون از نوعي ناكار آمدي تئوريك رنج برده است، اگر دوره طي شده را مرحله اول اصلاحات بناميم، اين مرحله به انجام خود نزديك مي شود. موفقيت اصلاحات در ايران در گرو گذر از مرحله اول و آغاز مرحله دوم است. نقد و ارزيابي مرحله اول و ترسيم دورنماي مرحله دوم اصلاحات را در اين مجال دنبال مي كنم. مي كوشم از زاويه نظري به مسئله بنگرم. مطالعه تئوريك…
kadivarad33
۱۳۸۱/۰۶/۰۸
سخنرانی

پله پله تا ادعای الوهیت

1. يكي از آفات جدي حكومتهاي ديني يكه سالار “ادعاي الوهيت” است. تمركز قدرت مطلقه غير مسئول نظارت ناپذير مادام العمر اگر پشتوانه و توجيه ديني پيدا كند رداي كبريايي مي پوشد، يكه سالاران ديني خود را جانشين خداوند بر زمين معرفي مي كنند و از مردم اطاعت مطلقه و تبعيت محض مي طلبند. در چنين حكومتي نظر ولي امر ميزان شريعت بلكه معيار تشخيص حق از باطل است، فرامين چنين حاكمي حكم شرعي بلكه موكد از نماز و روزه است. نه تنها التزام عملي، بلكه التزام نظري و قلبي…
kadivarad33
۱۳۸۱/۰۶/۰۱