خرداد ۱۵, ۱۳۷۷

بهای آزادی

بهای آزادی

روز هشتم‌ اسفند ۱۳۷۷، پس‌ از ساعتها بازجويي‌، محسن‌ كديور به‌ حكم‌ دادسراي‌ ويژه‌ روحانيت‌ تهران‌ بازداشت‌ و به‌ سلول‌ بسته‌ زندان‌ اوين‌ منتقل‌ شد. وي‌ بيست‌ سال‌ پيش‌ در اوج‌ نهضت‌ اسلامي‌ نخستين‌ بار توسط‌ ساواك‌ در خيابانهاي‌ شيراز دستگير شد، آن‌ بار دادگستري‌ شاه‌ وثيقه‌ پدر كديور را پذيرفت‌ و او تا زمان‌ تشكيل‌ دادگاه‌ از زندان‌ عادل‌آباد شيراز آزاد شد، اما دادسراي‌ ويژه‌ روحانيت‌ حاضر نشد قرار غيرقانوني‌بازداشت‌ را به‌ وثيقه‌ تبديل‌ كند. چهل‌وهفت‌ روز بعد دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌ در جلسه‌اي‌ نيمه‌ علني‌ بدون‌ حضور هيات‌ منصفه، كديور را به‌ واسطه‌ ايراد يك‌ سخنراني‌ عمومي‌ شب‌ قدر در مسجد اصفهان‌ و يك‌ مصاحبه‌ با روزنامه‌ خرداد مجرم‌ شناخت‌ و وي‌ را به‌ ۱۸ ماه‌ حبس‌ محكوم‌ كرد. كتاب‌ بهاي‌ آزادي‌ مستندات‌ اين‌ واقعه‌ است‌ كه‌ از سوي‌ زهرارودي‌ همسر محسن‌ كديور در ماههاي‌ آغاز زندان‌ وي گردآوري‌ و منتشر شده‌ است‌ .

pdf