آبان ۱۶, ۱۳۸۱

برکچیان: جمهوریت نزد امام خمینی

با توجه به نکته سنجی‌های فقهی اصولی و ظرایف علمی می‌توان نشان داد که نظر فقهی امام، دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت اسلامی بوده است، همانگونه که جمهوری اسلامی بر اساس آن شکل گرفته و قانون اساس بدان تصریح می‌کند.