بهمن ۶, ۱۳۸۲

شریعت قدرت

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران‎ ‎ سرويس سياسي‎ ‎ محسن كديور با انتقاد از نظارت استصوابي، گفت: ملت در برابر اين تحقيرها از خود واكنش