خرداد ۲۸, ۱۳۸۳

روشنفکری دینی و چالش های فرارو

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس سياسي رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اعتقاد بر چندوجهي بودن شخصيت دكتر شريعتي، وي را پيشكسوت روشنفكري