تیر ۱۹, ۱۳۸۵

حکومت انتصابی در دادگاه آفتاب

دفاعیه عیسی سحرخیز، مدیر مسئول ماهنامه آفتاب . امروز: آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عیسی سحرخیز مدیر مسول نشریات اخبار اقتصاد وآفتاب بر گزار