مرداد ۲۵, ۱۳۸۵

دکتر نصر و روشنفکران دینی

عبدالله یوسف زادگان:گفت وگو با دكتر سیدحسین نصر تنها به مدد اینترنت و تلفن میسر شد. با وجود اینكه دوران نقاهت ناشی از بیماری را