مهر ۲۰, ۱۳۸۵

طهارت معنوی

یکی از مهمترین اهداف پیامبران تزکیه و طهارت معنوی آدمیان است؛ تطهیر قلب از گناه و وابستگی به غیر خداوند. از شاخص ترین صفات مؤمنان