طهارت معنوی

یکی از مهمترین اهداف پیامبران تزکیه و طهارت معنوی آدمیان است؛ تطهیر قلب از گناه و وابستگی به غیر خداوند. از شاخص ترین صفات مؤمنان طهارت روحی آنان است. طهارت روحی امری تشکیکی و ذومراتب است، و مختص هیچ جنس و نژاد و صنف خاص از آدمیان نیست. اراده تشریعی خداوند به طهارت معنوی همۀ مؤمنان صالح تعلق گرفته است. مرتبه مخلَصین، بالاترین مرتبه طهارت نفسانی است.

قرآن کریم مرزبندی کلام معصوم و غیر معصوم را به رسمیت نشناخته است، از این اصطلاح کلامی در آیات و روایات معتبر خبری نیست. طهارت معنوی و اخلاص قرآنی بر خلاف بر خلاف عصمت کلامی اختصاص به پیامبران و ائمه ندارد. اگرچه پیامبر و اهل بیت پیامبر (ص) سرآمد اهل طهارتند.