مهر ۲۴, ۱۳۸۵

تأملی در متون اعتقادی

هر گزاره دینی، چه اعتقادی، چه اخلاقی، چه فقهی، دلیل می خواهد. این دلیل می تواند عقلی یا نقلی باشد، دلیل نقلی شامل آیات قرآن