دی ۵, ۱۳۸۵

اعتراض به سرکوب و فشار به دانشگاه

به نام خدا آذر ماه همواره يادآور مبارزات دلاورانه دانشجويان آزاديخواه ايران عليه خودكامگي، انحصارگري، زورگويي و فساد دولتي وتلاش براي تحقق برابري و آزادي