شهریور ۱۵, ۱۳۸۶

کاستی های روشنفکری دینی

سخنرانی در سمینار دین و مدرنیته ۲ – آسیب شناسی روشنفنکری دینی، موسسه گفتگوی ادیان، حسینیه ارشاد ، ۱۵ شهریور ۱۳۸۶ مدرسه روشنفکری دینی که