بهمن ۱۷, ۱۳۸۶

فلسفه مدنی فارابی

نگرش عقلاني به سياست گزارش سخنراني محسن كديور در انجمن حكمت و فلسفه روزبه كريمي روزنامه كارگزاران، ۲۱/۱۱/۸۶ ، صفحه۷ در ادامه سلسله نشست‌هاي انجمن