مهر ۱۷, ۱۳۸۷

تجدید چاپ کتابهای کدیور در سال ۸۷

حكومت‌ ولايي (چاپ پنجم، مهر ۱۳۸۷ – همراه با تصحیح تازه) ۲ انديشه‌ سياسي‌ در اسلام نشر ني نظريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌ (چاپ هفتم،