دی ۲۱, ۱۳۸۷

روشنفکری دینی پروژه ای ناموفق است

ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی، ۲۱ دیماه ۱۳۸۷ گفتگوی رضا خجسته رحیمی و مریم شبانی با مصطفی ملکیان روشنفکری دینی اصطلاحی است که هویت جمعی گروهی