خرداد ۶, ۱۳۹۰

ولایت فقیه در امور حسبیه و قضا

اداره امور حسبیه یکی از فروع فریضه امربمعروف و نهی از منکر است که اجرای آن در ظرف تحقق حکومت صالحه و غیر آن متفاوت است. در زمان برقراری حکومت صالحه اداره حسبه یکی از دوائر حکومتی است که با وظایف مشخص انجام وظیفه می کند.