خرداد ۸, ۱۳۹۰

بردگی زنان در جنگ (آیه ۲۴ سوره نساء)

طبيعي است كه اين حكم نيز به عنوان يك حكم موقت و موسمي شرعي شناخته شود، حكمي موقت كه اَمُد و دوران اعتبار آن به سر آمده است و در اين دوران فاقد اعتبار و مشروعيت است، يعني برده‌داري، رقيت و مملوكيت انسان در اين ظرف غيرمشروع و حرام است.

قبول نداشتن برخی احکام از جمله سنگسار

عدم باور به حکمی که تلازمی با نبوت ندارد خدشه ای به ایمان نمی زند. رجم یا سنگسار از احکام امضائی (ونه تاسیسی) اسلام است، تحقق شرائط آن بسیار دشوار است، فاقد مستند قرآنی است، به نظر برخی از فقیهان اجرای حدود از جمله رجم در زمان غیبت تعطیل است.