قبول نداشتن برخی احکام از جمله سنگسار

 پرسش: می شود مسلمان بود و برخی احکام اسلام مثلا سنگسار را قبول نداشت؟

پاسخ: عدم باور به حکمی که تلازمی با نبوت ندارد خدشه ای به ایمان نمی زند. اگر اطمینان داشته باشیم که حکم شرعی دائمی است و در استنباط آن هیچ خطائی صورت نگرفته است مجاز به عدم باور به آن نیستیم. رجم یا سنگسار از احکام امضائی (ونه تاسیسی) اسلام است، تحقق شرائط آن بسیار دشوار است، فاقد مستند قرآنی است، به نظر برخی از فقیهان اجرای حدود از جمله رجم در زمان غیبت تعطیل است. به نظر برخی دیگر هر حکمی که اجرای آن موجب وهن اسلام باشد متوقف می شود، مثال آن هم سنگسار ذکر شده است. به تفصیلی که در کتاب حق الناس آورده ام من این حکم را از احکام موقت و در حال حاضر منسوخ می دانم.

۸ خرداد ۱۳۹۰