تیر ۱۳, ۱۳۹۸

نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

انتشار دو کتاب‌ در نقد «ابتذال مرجعیت شیعه»

تا کنون دو کتاب در نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری (۱۳۹۴) منتشر شده است. اولی کتاب «ارتقای مرجعیت شیعه» (۱۳۹۴) نوشته‌ حسن علی‌پور وحید توسط دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در قم منتشر شده است. کتاب دوم «ابتذال شبهه افکنی» (۱۳۹۷) به قلم نویسندگان اندیشکده برهان (از مؤسسات اقماری دفتر رهبری) توسط انتشارات دیدمان در تهران در سال ۱۳۹۸ توزیع شده است. به شهادت نقدهای متعدد این دو مؤسسه، نقد آراء کدیور یکی از ماموریت های اصلی آنها از سوی دفتر رهبری است.