تفسیر آیات

ارتباط «رزق بی حساب» با تلاش آدمی

پرسش سوالی در ارتباط با یکی از آیه های قرآن دارم. (البته این مفهوم چندین بار تکرار شده) (... والله یرزق من یشاء بغیر حساب) سوره نور آیه ۳۸. "من به هر که بخواهم بی حساب روزی می دهم" به چه مفهومی است؟ رابطه آن با کار و تلاش انسان در چه است؟ پاسخ رزق بی حساب حداقل پنج در قرآن کریم استعمال شده است: آیات ۲۱۲ سوره بقره، ۳۸ سوره نور، ۲۷ و ۳۷ سوره آل عمران و ۴۰ سوره غافر. رزق روزی، عطا و بخشش است چه در…
HMouK
۱۳۹۱/۰۸/۱۱