اسلامخدا

اسلام باورمندان خدای غیرمتشخص

مسلمانی در گرو باور به توحید است، اما جزئیات توحید همواره مورد بحث بوده است، و جمعی از عرفا و حکما تفسیری متفاوت از غالب مسلمانان در مورد تشخص خداوند ارائه کرده اند. قائلان به خدای غیرمتشخص مادامی که خود را مسلمان می دانند مسلمانند.
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
خدا

خدای متشخص و خدای غیرمتشخص

پرسش: لطفا در مورد خدای متشخص و خدای غیر متشخص توضیح بفرمایید و اگر منبعی برای مطالعه در نظر دارید، نام ببرید.   پاسخ: خدای ادیان ابراهیمی خدای متشخص است. خدای مورد بحث در برخی ادیان هندوچین و نیز در عرفان نظری مبتنی بر اصل وحدت وجود و همچنین (pantheism) خدای غیرمتشخص است. برای توصیف مفهوم نخست می توانید به جلد نخست مفاهیم قرآن جعفر سبحانی و برای آشنایی به مفهوم دوم به بحث خدا در آثار ملاصدرا و نیز کتب عرفانی از جمله فصوص الحکم ابن عربی یا تمهید…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۰۶