خدای متشخص و خدای غیرمتشخص

پرسش: لطفا در مورد خدای متشخص و خدای غیر متشخص توضیح بفرمایید و اگر منبعی برای مطالعه در نظر دارید، نام ببرید.

 
پاسخ: خدای ادیان ابراهیمی خدای متشخص است. خدای مورد بحث در برخی ادیان هندوچین و نیز در عرفان نظری مبتنی بر اصل وحدت وجود و همچنین (pantheism) خدای غیرمتشخص است. برای توصیف مفهوم نخست می توانید به جلد نخست مفاهیم قرآن جعفر سبحانی و برای آشنایی به مفهوم دوم به بحث خدا در آثار ملاصدرا و نیز کتب عرفانی از جمله فصوص الحکم ابن عربی یا تمهید القواعد ابن ترکه که شرح و ترجمه هر دو هم به فارسی موجود است مراجعه فرمائید.

موفق باشید.

۱۴ مرداد ۱۳۹۲