بخش سوم: ظلم و جور

فصل هشتم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی

ظلم و جور بالاترین امارۀ عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمودِ ظلم در عرصۀ قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدّم دارد. بند دوم اصل 109 عدالت را شرط لازم تصدّی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آیین دادرسی و قوانین قوۀ قضائیه قابلِ‌سنجش است. در این فصل به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی توسط آقای خامنه ای در این زمینه اشاره می‌شود.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
حقوق عمومی و ولایت فقیه

معاونت بر جور و مشاغل دولتی

یک.  با توجه به مساله حاکم جور و با توجه به اینکه اساسا هیچ حاکم عدلی به طور مطلق در جهان امروز نیست آیا کار فنی و مهندسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس معیار معاونت حاکم جور است؟ پاسخ: کار در بخش خصوصی (غیردولتی) از جمله کار فنی و مهندسی در فرض سوال بلامانع است. دو. جواب این سوال برای فردی که نیازی به کار در آنجا نداشته و به قصد در آمد بهتر و البته کمک بیشتر به همنوعان و بخصوص شیعیان آنجا به این کار دست میزند چیست؟ پاسخ:…
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۳