زندگی مؤمنانه

عرفه، معرفت و عرفان

عرفه روز معرفت و عرفان و از ممتازترین روزهای دعا در سال است. دعای عرفه منسوب به امام حسین (ع) به لحاظ متن از زیباترین دعاهای موجود است. دعای عرفه منسوب به امام سجاد نیز با محکمات قرآنی و أصول معارف معتبر پیامبر سازگار است. دعای عرفه منسوب به امام حسین را برای نخستین بار سید بن طاووس در قرن هفتم بدون سند نقل کرده است. در نقل مجلسی سندی ضعیف و فقراتی عارفانه به انتهای دعا افزوده شده است. رواج صحیفه سجادیه از قرن یازدهم و دوران مجلسی است.
HMouK
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
احکام جزائی

حدّ شرعی، حقّ الله و حقّ النّاس

پرسش: حد چیست و دلیل اینکه برخی حدود، حق الله می باشند (مانند زنا) چیست؟ پاسخ: حدّ مجازاتی شرعی است  که کمیت و کیفیت آن از سوی شارع مشخص شده است، در مقابل تعزیر که تعیین کمیت و کیفیت مجازات شرعی تا سقف مادون حدّ به قاضی سپرده شده است. مراد از حقّ الله و حقّ النّاس در مباحث فقهی تکالیف یا الزامهای شرعی هستند. «حق الله» تکلیف شرعی محض است که در آن مصلحت مخاطب ملاک بوده است، از قبیل وجوب نماز و روزه ماه رمضان و حج و حد…
HMouK
۱۳۹۱/۰۴/۲۹