حکومت انتصابی

حکومت انتصابی

حکومت انتصابی

جلد سوم اندیشه‌ی سیاسی در اسلام، در ۳۱۶ صفحه، تصحیح جدید، اردیبهشت ۱۳۹۳. مفهوم “انتصاب” پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره مطرح شد و به شکل رو به تزایدی توسعه یافت‌، تا آنجا که امروز «انتصاب‌» پس از «ولایت‌»دومین رکن حکومت اسلامی معرفی می‌شود. بنابراین بسیار طبیعی است که برای شناخت ماهیت‌حکومت اسلامی معاصر، پس از آشنایی با ابعاد مختلف ولایت و حکومت ولایی‌، به تأمل و تحقیق‌درباره نصب بپردازیم و از جوانب گوناگون «حکومت انتصابی‌» سخن به میان آوریم‌.

فهرست منابع

فهرست منابع

منابع کتاب در در چهار دسته کتابهای عربی، کتابهای فارسی، مقالات فارسی و اسناد معرفی شده اند.