دنیا

پیشرفت دنیوی

پرسش: من مثل همه افراد دوست دارم پيشرفت کنم و خودم را ارتقا بدهم. اما دو مشکل دارم. اولي ضعف اراده و تنبلي .و دوم