ضرب المثل

باب فعلل و تفعلل

پرسش: گاهی در نوشته های فارسی می نویسند فقس علیه باب فعلل و تفعلل. یعنی چه؟   پاسخ: ابواب افعال عربی یا ثلاثی هستند یا